Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Logo Natur pack

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Obecná úradná tabuľa

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Hažlín č. 7/2024

o podmienkach zriadenia kanalizačnej prípojky a o poplatkoch za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a za zneškodňovanie odpadových vôd

 

Ikona PDFCelý návrh VZN tu...

Zverejnené 03.05.2024

Rozhodnutie
o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku

error loading iconCelé rozhodnutie tu...

Zverejnené 03.04.2024

Verejná vyhláška
Rozhodnutie - Oplotenie, Ing. František Olah

error loading iconCelá vyhláška tu...

Zverejnené 11.03.2024

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu hodného osobitného zreteľa

error loading iconCelý zámer tu...

Zverejnené 07.03.2024

Oznámenie
o strategickom dokumente
„Územný plán obce Šarišské Čierne – Zmeny a doplnky č. 01“

error loading iconCelé oznámenie tu...

Zverejnené 28.02.2024

Verejná vyhláška
Stavebné povolenie

error loading iconCelá vyhláška tu...

Zverejnené 19.02.2024

Verejná vyhláška
Oznámenie začatia konaniao povolení dočasného užívania vodnej stavby " Kanalizácia a ČOV Hažlín" na skúšobnú prevádzku

error loading iconCelá vyhláška tu...

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hažlín.

error loading iconCelé oznámenie tu...

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania.

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

Zverejnené 17.01.2024 

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu konaniu.

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

Zverejnené 10.01.2024 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hažlín na funkčné obdobie 2024 – 2030

Ikona PDFPožiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a viac informácii tu...

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hažlín na obdobie 1. polroka 2024

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2024

 

Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2024

Ikona PDFNávrh rozpočtu ...

 

Ikona PDFSumárizacia návrhu rozpočtu 2024-2026 ..

Zverejnené 27.11.2023 

Verejná vyhláška
Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby

Ikona PDFCelé vyhláška tu...

Zverejnené 20.11.2023 

Verejná vyhláška
O z n á m e n i e
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Ikona PDFCelé vyhláška tu...

Zverejnené 11.09.2023

Verejná vyhláška
Začatie vodoprávneho-stavebného konania

error loading iconViac informácií tu...

Verejná vyhláška
Stavebné povolenie

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

Zverejnené 03.10.2023

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o slobodnom prístupe k informáciám a doplnku č.1 k VZN obce Hažlín č. 2/2010 o slobodnom prístupe k informáciám

Ikona PDFNávrh VZN tu...

Zverejnenie
Návrh záverečného účtu a individuálnej výročnej správy

Ikona PDFNávrh záverečného účtu

 

Ikona PDFIndividuálna výročná správa

Zverejnené 22.05.2023

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o slobodnom prístupe k informáciám a doplnku č.1 k VZN obce Hažlín č. 2/2010 o slobodnom prístupe k informáciám

Ikona PDFNávrh VZN tu...

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

error loading iconVerejná vyhlaška tu...

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa

Ikona PDFCelé znenie zámeru tu...

Zverejnené 14.02.2023

Verejná vyhláška
Šetrenie potomkov po neznamej vlastníčke

error loading iconVerejná vyhlaška tu...

Zverejnenie
Návrh záverečného účtu a individuálnej výročnej správy

Ikona PDFNávrh záverečného účtu

 

Ikona PDFIndividuálna výročná správa

Zverejnené 22.05.2023

Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2023

Ikona PDFCelý návrh tu...

 

VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ikona PDFSchválené VZN tu...

 

VZN č.6/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach

Ikona PDFSchválené VZN tu...

 
VZN č.7/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hažlín

Ikona PDFSchválené VZN tu...

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednavania

Ikona PDFCelá vyhláška

 

Zverejnené 15.02.2023

Verejná vyhláška

Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín
oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednavania

Ikona PDFCelá vyhláška

 

Zverejnené 06.09.2021

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad
oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

Ikona PDFCelá vyhláška

 

Zverejnené 31.08.2021

Verejná vyhláška
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Ikona PDF Celá vyhláška...

Zverejnené 26.04.2021

Verejná vyhláška
Beloveža-Hažlín úprava VN vedenia
Východoslovenská distribučná a.s.

Ikona PDF Celá vyhláška...

Zverejnené 12.04.2021

Verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok
Východoslovenská distribučná a.s.

Ikona PDF Celá vyhláška...

Zverejnené 26.02.2021

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
oznamuje
začatie správneho konania
vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci Hažlín, okres Bardejov, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53,
k. ú. Hažlín, za národnú kultúrnu pamiatku.

Ikona PDFCelú vyhlášku najdete tu...

Zverejnené 18.02.2021

Zverejnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer odpredaja majetku obce Hažlín

Ikona PDF Celý zámer ...

Zverejnené 15.12.2020

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Hažlín do nájmu z dôvodu osobitného zreteľa

Ikona PDF Návrh zámeru

Zverejnené 22.04.2020

Verejná vyhláška
stavebné povolenie

Ikona PDF Návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu - Marek Marci

Zverejnené 22.04.2020

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania nariadenie ústného konania
Ikona PDF Verejná vyhláška

 

Zverejnené 24.03.2020

Verejná vyhlášká - VSD
Výmena izolatorov 110kV 6751/518

Ikona PDF Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 21.10.2019

Verejná vyhlášká
Kolaudačné rozhodnutie

Ikona PDF Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 23.8.2019

Zverejnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer odpredaja majetku obce Hažlín

Ikona PDF Celý zámer ...

Zverejnené 6.8.2019

Zverejnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer odpredaja majetku obce Hažlín a to:
stavby "Úprava potoka Hažlínka"

Ikona PDF Celý zámer ...

Zverejnené 16.5.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

Ikona PDF Celé oznámenie ...

Zverejnené 15.7.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

Ikona PDF Celé oznámenie ...

Zverejnené 30.4.2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa

 

Ikona PDFCelý návrh...

 

Zverejnené 4.4.2019

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa

 

Ikona PDFCelý návrh...

 

Zverejnené 7.2.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

Ikona PDFCelý návrh...

 

Zverejnené 23.11.2018

Vyhlasené verejné obstaravanie

Výzva na predkladanie ponúk "Detské ihrisko pri MŠ Hažlín"

v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:

Sídlo:                                                 Hlavná 200, 086 14 Hažlín   
Kontaktná adresa :                             Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín
Štatutárny zástupca:                          Ing. František Olah, starosta obce
IČO:                                                   00322016
DIČ:                                                   2020623055
Mobil :                                               0911 609 933
e-mail:                                                obechazlin@gmail.com
webové sídlo :                                    www.obechazlin.sk

2.         Predmet a druh zákazky:

Názov predmetu zákazky:                  Detské ihrisko pri MŠ Hažlín
Poskytovateľ NFP:                            Úrad vlády SR, Podpora rozvoja športu na rok 2018
Druh zákazky:                                                Stavebné práce
Typ zmluvy:                                       Zmluva o dielo

Dokumenty

Word ikonaVýzva na predkladanie ponúk

 

Word ikonaNávrh zmluvy o dielo

 

Word ikonaNávrh na plnenie kritéria

 

Word ikonaTechnická správa

 

Ikona pdfVizualizácia detského ihriska

 

Ikona exelVýkaz výner

 

Ikona ZIPVšetky dokumenty na stahnutie

 

 

Zverejnené 12.7.2018

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Starosta obce Hažlín na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hažlín č. 13/17/2018 zo dňa 16.februára 2018, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a požiadalo starostu obce aby prevod majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa zverejnil na Úradnej tabuli obce Hažlín a na internetovej stránke obce

zverejňuje zámer odpredaja majetku obce, a to:

Ikona PDFCelý zámer tu... 

zverejňuje zámer predať majetok obce, a to:

Ikona PDFCelý zámer tu... 

 

Zverejnené 13.4.2018

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 5/18/2014 zo dňa 14.02.2014 zverejňuje 

zámer odpredaja svojho majetku.

Ikona PDFCelý zámer tu... 

 

Zverejnené 15.12.2017

Zaverečný účet obce za rok 2018

 

Ikona PDFCelý zaverečný účet tu... 

 

Zverejnené 2.5.2019

Zaverečný účet obce za rok 2017

 

Ikona PDFCelý zaverečný účet tu... 

 

Zverejnené 9.5.2018

Návrhy VZN

Ikona PDF Návrh VZN č. 1/2020

 

Ikona PDF Návrh VZN č. 2/2020

 

Ikona PDF Návrh VZN č. 3/2020

 

Zverejnené 27.2.2020

Ikona PDF Návrh VZN č.6 /2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020

 

Ikona PDF Návrh VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Ikona PDF Návrh VZN č.4/2019 ktorým sa mení a doplňa VZN č.4/2014
o financovaní originálnych kompentecií na úseku školstva

Zverejnené 29.10.2019 

Ikona PDFVZN č.3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Zverejnené 26.9.2019 

Ikona PDFVZN č.2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

Zverejnené 12.7.2019 

Ikona PDFVZN č.1/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Hažlín

Zverejnené 3.5.2019 

Ikona PDFVZN č. 6/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019

Zverejnené 22.11.2018 

Ikona PDFVZN č.5 /2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 22.11.2018 

Ikona PDFVZN č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

Zverejnené 22.11.2018 

Ikona PDFVZN č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzkyv základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hažlín

Zverejnené 22.11.2018 

Ikona PDFVZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Zverejnené 1.2.2018 

Ikona PDFVZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Zverejnené 1.2.2018 

 

Ikona PDFVZN č.2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou

 

Ikona PDFVZN č.3/2017 o príspevkoch v školských zariadeniach

 

Ikona PDFVZN č.4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

 

Ikona PDFVZN č.5/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018

 

Ikona PDFVZN č.6/2017 o určení školských obvodov

 

Ikona PDFVZN č.7/2017 o poskytovaní príspevkov občanom obce Hažlín

 

Zverejnené 23.11.2017

Všeobecné záväzné nariadenia obce Hažlín

Tu...

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Lukáš Dulina, nar. 1992 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 09.08.2022

Oznamenie o uložení zasielky - verejnou vyhláškou pre:

Vladimír Soroka, nar. 1963 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 28.07.2022

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Jiři Trojan, nar. 1970 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 14.07.2022

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Margita Šivecová, nar. 1956 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 13.07.2022

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Vladimír Soroka, nar. 1963

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 11.07.2022

Oznamenie o uložení miesta písomnosti:

Jiři Trojan, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 03.05.2022

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Margita Šivecová, nar. 1956 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 31.01.2022

Oznamenie o uložení miesta písomnosti:

Jiři Trojan, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 16.12.2019

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Jiři Trojan, nar. 1970 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.11.2019

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Jiři Trojan, nar. 1970 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 15.10.2019

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Jiři Trojan, nar. 1970 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 17.9.2019

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Jiři Trojan, nar. 1970 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 28.8.2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Jiří Trojan.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 26.8.2019 

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Jiři Trojan, nar. 1970 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 14.6.2019

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Miroslav Dulina, nar. 1968 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 18.5.2019

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Jiři Trojan , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 7.2.2019

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Jiři Trojan , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 21.1.2019

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje, že Jiří Trojan trvalý pobyt obec Hažlín má na Obecnom úrade v Hažlíne uloženú listovú zasielku.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 14.12.2018 

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Jiří Trojan.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 28.11.2018 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Jiři Trojan , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.9.2018

Oznamenie o uložení zasielky pre:

Lukáš Dulina, nar. 1992 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 28.6.2018

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, Lukáš Dulina, nar. 1992 hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 28.6.2018

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje, že Jiří Trojan trvalý pobyt obec Hažlín má na Obecnom úrade v Hažlíne uloženú listovú zasielku.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 21.5.2018 

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Jiří Trojan.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 2.5.2018 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana:
Jiří Trojan.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 23.4.2018 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 9.4.2018

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana:
Jiří Trojan.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 26.3.2018 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana:
Jiří Trojan.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 26.3.2018 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana:
Jiří Trojan, odosielateľ VŠZP.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 19.2.2018 

Verejná vyhláška o oznámeni miesta uloženia pisomnosti

Adresát: Jiři Trojan
Odosielateľ: Daňový úrad Prešov, pobočka Bardejov

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 19.2.2018 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.2.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Lukaš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 15.12.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Listová zasielka adresovaná:
Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
Doručená od: Exekútorský úrad Bratislava

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 15.12.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Listová zasielka adresovaná:
Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
Doručená od: Exekútorský úrad Bratislava

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 10.11.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Lukaš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 6.11.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanom SR a registri obyvateľov občanovi :
Lukáš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 17.10.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanom SR a registri obyvateľov občanovi :
Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 13.10.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občana SR a registri obyvateľov občanovi :
Jiří T R O J A N , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 10.10.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občana SR a registri obyvateľov občanovi :
Lukáš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 21.9.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.9.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
doručená od: Poisťovňa Dôvera - zdravotná poisťovňa, pobočka Bardejov.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.9.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
doručená od: Poisťovňa Dôvera - zdravotná poisťovňa, pobočka Bardejov.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 1.8.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana:
Jiří Trojan, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
doručená od: VŠZP, a.s Bardejov.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 27.7.2017 

OZNAM

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 5.1/14/2017 zo dňa 23.06.2017 zverejňuje:

zámer priameho odpredaja majetku obce
a výzvu na predloženie cenových ponúk 02/2017

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 26.7.2017 

OZNAM

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majektu obce Hažlín z dôvodu osobitého zreteľa.

Ikona PDF Celý zámer ...

Hažlín 9.6.2015 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 10/21/2014 zo dňa 25.07.2014 zverejňuje 

zámer odpredaja svojho majetku, a to: 

 

kupujúcemu : Miloš Šoltýs, ul. Prostejovská 7, 080 01 Prešov

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: 

sa jedná o časti parciel a podiely na parcelách, ktoré sú z hľadiska výmery a lokalizácie pre obce nevyužiteľné. 

Hažlín 9.10.2014                     Ing. František Olah starosta obce

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 5/18/2014 zo dňa 14.02.2014 zverejňuje 

zámer odpredaja svojho majetku, a to: 

novovytvoreného pozemku parcela č. 1216/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 34515585-3/14 vyhotoviteľa Andreja Mačugu od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č. 1216/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 95m2/celková výmera 135m 2 / a pozemku parcela reg. C-KN parcelné číslo 682/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m 2 /celková výmera 201 m2 / v katastrálnom území Hažlín, obec Hažlín , zapísaného na LV č. 1114. 

kupujúcemu Marta Vrabelová Hlavná 55/68, 086 14 Hažlín za kúpnu cenu 1,66 ,-EUR/ m2 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: 

sa jedná o časti parciel, ktoré sú z hľadiska výmery a lokalizácie pre obce nevyužiteľné. 

Hažlín 19.3.2014                     Ing. František Olah starosta obce

Ikona pdfOznámenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.11.2012