Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Realizované a plánované projekty
v obci Hažlín

 

Propagacia projektu plagát

Plagát

Obci Hažlín bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín“

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške
87 056,06 EUR. 

Ikona PDF Celý dokument tu...

 

Zverejnené 14.01.2020

Obci Hažlín bola schválena

Žiadosť o nenávratný finančný prispevok pre projekt s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín.

Ikona PDF

Celý dokument...

Propagacia projektu

Projekt -Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia seniorov

Projekt podporený z rozpočtu PSk
Logo PSk

Projekt „Ozvučenie sály KD“ v obci Hažlín bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a prebehol v zmysle výzvy Zastupiteľstva PSK, dotačnej schémy: Mikroprogram v programe: Kultúra pre rok 2021. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy č.858/2021OPR vo výške 3 500 Eur spolu so spoluúčasťou obce vo výške 1 280 Eur bola použitá na nákup a inštaláciu ozvučenia.

Ikona PDFCelý dokument ...

V Hažlíne pribudol tretí bytový dom

Folklorný festival

Po úspešnom ukončení výstavby tretieho bytového domu v obci Hažlín, sa
v auguste uskutočnila jeho kolaudácia. Následne už od 1. septembra našlo v jedno, dvoj a troj- izbových bytoch bývanie šesť rodín. Tým bola aspoň čiastočne naplnená snaha obce poskytnúť bývanie hlavne  mladým  rodinám . Výstavba bytového domu bola opäť realizovaná vďaka  finančným prostriedkom, ktoré na výstavbu vyčlenila  obec. Ďalším  významným zdrojom financovania boli prostriedky poskytnuté na výstavbu zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vybudovaním tretieho bytového domu bol  uzatvorený prvý komplex bytových domov, ktoré vyrástli vo veľmi príjemnej a peknej lokalite obce. Spolu tu našlo bývanie 18 rodín.
        Pre zabezpečenie bývania  občanov , obec uvažuje o ďalšej výstavbe, čím by sa opäť naplnil zámer výstavby a to vytvoriť zázemie a  splniť  sen o vlastnom bývaní aj pre ďalšie mladé  rodiny.

Foto viac...

Fond na podporu umenia podporil projekt „ Dajme deťom do rúk nové knihy“ na nákup kníh pre obecnú knižnicu v Hažlíne

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. a jednou z oblastí, na ktoré sa zameriava, je podpora pamäťových inštitúcií: múzeí, galérií a knižníc.


Obec Hažlín sa uchádzala v roku 2017, podaním žiadosti o získanie dotácie na nákup kníh pre obecnú knižnicu o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia.  V rámci podprogramu 5.1.3 Akvizícia knižníc bol projekt s názvom „ Dajme deťom do rúk nové knihy“ podporený  z Fondu na podporu umenia sumou  1 000 €.


Zámer projektu a to zabezpečiť nákup nových kníh pre obecnú knižnicu, ktorá sa nachádza v obci Hažlín bol naplnený.  Doplnením nových kníh do knižnice sme zabezpečili pre  čitateľov obce  širšiu škálu beletrie pre dospelých, detskej beletrie a náučnej beletrie pre deti a dospelých. Knižnicu sme obohatili o  knihy nových autorov, ktoré vyhľadáva dnešný čitateľ v našej knižnici. Doplnením kníh sa zatraktívnila  skladba kníh a zároveň ajknižnica. Veríme, že náš cieľ prilákať do knižnice viac návštevníkov, hlavne deti a mládež ale aj seniorov, aby papierová forma knihy nešla do zabudnutia sa nám podarilo naplniť .


Obec zakúpila v rámci projektu do knižničného fondu knižnice 109 kníhv celkovej hodnote 1 069,18 €,medzi ktorými sú aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Okrem spomínanej dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 1 000 €,  obec použila  na nákup kníh aj vlastné zdroje, kde formou povinného spolufinancovania využila finančné prostriedky vo výške 69,18 €.

„ Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

Obec Hažlín ďakuje  Fondu na podporu umeniaza poskytnutú dotáciu, ktorá  umožnila obohatiť knižničný fond obecnej knižnice.

Ikona PDF Prírastkový zoznam kníh 

Zverejnené 1.3.2018 

Karpatska nadaciaErb HažlínUS Steel Košice

Projekt: „ Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“

bol realizovaný v roku 2017
Výška poskytnutého grantu: 2 483,00 EUR

Zámerom nášho projektu „Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu“ bolo revitalizovať nevyužitý priestor pri ZŠ a pri vybudovanom multifunkčnom a detskom ihrisku, ktorý sa stával miestom nelegálnych skládok. Bol to priestor znečistený a zaburinený, pretože z hľadiska lokalizácie sa nachádza v odľahlej časti obce. Sme presvedčení, že realizáciou výstavby dreveného altánku sa nám podarilo vybudovať akúsi oázu pre relax a odpočinok detí, mládeže a obyvateľov obce. Zároveň to je ideálne miesto pre výuku detí základnej školy a materskej školy a aj pre organizovanie podujatí v obci zameraných, aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Napokon zámerom nášho projektu bolo ukázať občanom obce ako sa dá zveľadiť obec, aj za ich pomoci.

Projekt bol podporený z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie http://karpatskanadacia.sk/ a U. S. Steel Košice, s.r.o..  

 

Ikona PDF Celé znenie projektu

Zverejené 31.7.2017
 

Ukončenie projektu

Ikona pdf"Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce Hažlín"

20.12.2012

 

Informácia o podporenom projekte

Ikona pdfSchválenie žiadosti na úpravu potoka "Hažlínka" v obci Hažlín

15.2.2012