Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Výzva na napojenie sa na verejnú kanalizáciu

Vážení občania v súčasnosti je už možné budovať kanalizačné prípojky. Obec Hažlín vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Postup pripájania na novovybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu v obci Hažlín Vám bol doručený do schránok a taktiež je zverejnený na internetovej stránke obce www.obechazlim.sk S výstavbou možno začať až po splnení všetkých písomných náležitostí a doručení stavebníkovi písomného oznámenia Obce Hažlín, že proti ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky!!!

POSÚDENIE TECHNICKÝCH PODMIENOK PRIPOJENIA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU a kontrola napojenia je v úradných hodinách obecného úradu:

Pondelok:
7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok:
7:30-12:00 12:30-15:30
Streda:
7:30-12:00 12:30-17:30
Štvrtok-Nestránkový deň
Piatok
7:30-12:00 12:30-13:30
Upozorňujeme majiteľov nehnuteľností, že obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo prečerpávať do verejnej kanalizácie. Takéto konanie je priestupkom podľa § 40 odst. l písm. d, zákona č. 442/2002 Z.z. s uložením pokuty 500 €.

Občanov preto žiadame, aby si zabezpečili vývoz obsahu žumpy fekálnym vozidlom.
Vzhľadom na to, že verejná kanalizácia je vybudovaná ako „delená“ to znamená, že sa ňou môžu odvádzať len odpadové (splaškové) vody, ktoré vznikajú v nehnuteľnostiach.
Nie je povolené odvádzanie „vôd z povrchového odtoku“ (tzv. zrážkových vôd) zo striech rodinných domov, alebo iných objektov, ako i okolitých plôch (napr. parkoviská a pod.).

Za vypúšťanie dažďovej vody do verejnej kanalizácie je pokuta vo výške 500 EUR, a to za každé jednotlivé porušenie zákazu vypúšťať dažďovú vodu do verejnej kanalizácie alebo porušenie zákazu vypúšťať obsah žumpy producenta do verejnej kanalizácie. Pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu zo strany poskytovateľa služby.“ V zmysle § 25 ods. 3 písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), je vypúšťanie inej ako splaškovej odpadovej vody alebo zmluvne dohodnutej odpadovej vody do splaškovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Zisťovanie napojenia dažďových zvodov do verejnej kanalizácie je možné napr. dymovou skúškou farebným zdraviu nezávadným dymom a kamerovým systémom.

Informácie k budovaniu domových kanalizačných prípojok

Vážení občania v súčasnosti je už možné budovať kanalizačné prípojky.

Postup pripájania na novovybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu v obci Hažlín

V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. (o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) v znení neskorších predpisov, vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie ( obec Hažlín), ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

 1. Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu a Ohlásenie drobnej stavby
 2. Vyplnené tlačivá „Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu“ a „Ohlásenie drobnej stavby“ spolu s prílohami podáte na obecnom úrade v Hažlíne.Všetky potrebné prílohy k ohláseniu drobnej stavby sú uvedené v tlačive. Výška správneho poplatku je uvedená v tlačive.

  Žiadosti a tlačivá sú dostupné na obecnom úrade a na webovej stránke obce https://www.obechazlin.sk

  Neúplné ohlásenie nebude vybavené a bude vrátené stavebníkovi spolu s výzvou na doplnenie!!!

 3. OcÚ po prijatí Žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu a Ohlásení drobnej stavby na Obecnom úrade v Hažlíne vydá:
 4. a) Stanovisko k napojeniu na verejnú kanalizáciu,
  b) Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.

  S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia Obce Hažlín, že proti ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky!!!

 5. Realizácia pripojenia nehnuteľnosti na VK v zmysle spracovaného situačného nákresu
  (po doručení „Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, že obec proti stavbe nemá námietky“
 6.  

 7. Kontrola splnenia technických podmienok
 8. Po spracovaní žiadosti OcU bude žiadateľ telefonicky kontaktovať Obecný úrad a dohodne termín obhliadky (kontroly) realizovanej kanalizačnej prípojky(ešte pred jej zásypom!!!);
  Poznamenávame, že dodržiavanie určených pravidiel odvádzania odpadových vôd, ako i pripájania kanalizačných prípojok bude našou obcou priebežne námatkovo kontrolované.

Vzhľadom na to, že verejná kanalizácia je vybudovaná ako „delená“ to znamená, že sa ňou môžu odvádzať len odpadové (splaškové) vody, ktoré vznikajú v nehnuteľnostiach.
Nie je povolené odvádzanie „vôd z povrchového odtoku“ (tzv. zrážkových vôd) zo striech rodinných domov, alebo iných objektov, ako i okolitých plôch
(napr. parkoviská a pod.).

Občania nesmú vypúšťať žumpy do kanalizácie – PRÍSNY ZÁKAZ, nakoľko ČOV nie je prispôsobená na nárazovo veľké objemy splaškovej vody.

Môže prísť k preťaženiu a zaplaveniu domácností. Občania, ktorí sa napoja pred spustením a bez žiadosti a zmluvy alebo vypustia žumpu do kanalizácie budú znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy.

Ďalšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd budú postupne pridávané na obecnú stránku, Facebook Hažlín a hlásené v rozhlase.

Dokumenty na stiahnutie:

error loading iconŽiadosť o pripojenie - kanalizácia

 

Ikona WordŽiadosť o pripojenie - kanalizácia

 

error loading iconOhlásenie drobnej_stavby

 

Ikona WordOhlásenie drobnej_stavby

 

error loading iconNáčrt

 

Ikona WordNáčrt

 

error loading iconSúhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

Ikona WordSúhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

error loading iconDohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

 

Ikona WordDohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

 

error loading iconUrčenie množstva vody dodanej verejným vodovodom a odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou

 

Firma, ktorá realizovala výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd v obci je ochotná realizovať budovanie domových kanalizačných prípojok.
Cena bude stanovená po obhliadke.
V prípade záujmu, volať len v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod. na tel. č.: 0915 644 135