Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Hlavný kontrolór obce Hažlín

 

Ing. Pavol Hanušin

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadaní.

Dokumenty hlavného kontrolóra obce:

Plány kontrolnej činnosti:

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2024

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2023

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2022

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2022

 

Ikona PDFZmena plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2021

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2021

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2021

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2020

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2020

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2019

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2019

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2018

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2018

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2017

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2017

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 2. polrok 2016

 

Ikona PDFPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hažlín na 1. polrok 2016

 

 

Správy z kontrol:

Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac júl 2021 až február 2022.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac júl až november 2018.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac február až jún 2018.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac december 2017 až január 2018.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac október až november 2017.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac júl až september 2017.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac jún 2017.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za mesiac december 2016 a január 2017.
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za 2. polrok 2016
 
Ikona PDFSpráva o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra obce za 1. polrok 2016
 
 

Ročné správy o činnosti kontrolóra obce:

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2023

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2022

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2021

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2020

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2019

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2018

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2017

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2016

 

Ikona PDFRočná správa o činnosti kontrolóra obce Hažlín za rok 2015

 

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • starostu obce
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
 • iného zamestnanca obce
 • podľa osobitného zákona

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:
 • obecný úrad
 • základná a materská škola, školská jedáleň a v prípade zriadenia rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou ( v súčasnosti obec nemá zriadené organizácie)
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta obce v správnom konaní.

Náplň práce:
 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, (v obci Hažlín na informačných tabuliach obce a na internetovej stránke obce)
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti