Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Logo Natur pack

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Všeobecné záväzné nariadenia obce Hažlín

Rok 2024 

Rok 2023 

Ikona wordVZN č. 6/2023 o príspevkoch v školských zariadeniach
 
Ikona wordVZN č. 5/2023 o miestnej dani za psa
 
Ikona wordVZN č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o slobodnom prístupe k informáciám a doplnku č.1 k VZN obce Hažlín č. 2/2010 o slobodnom prístupe k informáciám

 

Ikona wordVZN č. 2/2023 o poskytovaní príspevkov občanom obce Hažlín
 
Ikona wordVZN č. 1/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o dovoze stravy do domácnosti
 

Rok 2022 

Ikona wordVZN č. 7/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hažlín
 
Ikona wordVZN č. 6/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 
Ikona wordVZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Ikona wordSmernica o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Hažlín
 
Ikona wordVZN č. 4/2022 o zrušení VZN č. 1/2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hažlín
 
Ikona wordVZN č. 3/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 
Ikona wordVZN č. 2/2022 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v bytoch
 
Ikona wordVZN č. 1/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 

Rok 2021 

Ikona wordVZN č. 3/2021 o zrušení VZN č.9/2008
 
Ikona wordVZN č. 2/2021 prevádzkový poriadok pohrebiska
 
Ikona wordVZN č. 1/2021 o zrušení VZN č.4/2019, ktorým sa mení a doplňa VZNč.4/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
 

Rok 2020 

Ikona wordVZN č. 9/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016
 
Ikona wordVZN č. 8/2020 o príspevkoch v školských zaaraiadeniach
 
Ikona wordVZN č. 7/2020 o dani z nehnuteľnosti
 
Ikona wordVZN č. 6/2020 o zriadení Materskej školy
 
Ikona wordVZN č. 5/2020 o zrušení Základnej školy s materskou školou
 
Ikona wordVZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o dovoze stravy do domácnosti
 
Ikona wordVZN č. 3/2020 o ochranom pásme pohrebísk na území obce Hažlín
 
Ikona wordVZN č. 2/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska
 
Ikona wordVZN č. 1/2020 o poskytovaní finančného príspevku na prevadzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
 

Rok 2019

Ikona wordVZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020
 
Ikona wordVZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Ikona wordVZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
 
Ikona wordVZN č. 3/2019 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 
Ikona wordVZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach
 
Ikona wordVZN č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich službu na území obce Hažlín
 

Rok 2018

Ikona wordVZN č. 6/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019
 

Ikona wordVZN č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
           stavebné odpady
 

Ikona wordVZN č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o financovaní
           originálnych kompetencií na úseku školstva
 

Ikona wordVZN č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej            školskej dochádzky
 

Ikona wordVZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
 

Ikona wordVZN č. 1/2018 podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o dovoze stravy do domácnosti
 

Rok 2017

Ikona wordVZN č. 7/2017 o poskytovaní príspevkov občanom obce Hažlín
 

Ikona wordVZN č. 6/2017 o určení školských obvodov
 

Ikona wordVZN č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
 

Ikona wordVZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
 

Ikona wordVZN č. 3/2017
 

Ikona wordVZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzkyv základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hažlín
 

Ikona wordVZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Hažlín
 

Rok 2016

Ikona wordDOPLNOK č.2/2016 k VZN č. 3/2013 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v bytoch obecnej bytovky
 
Ikona wordDOPLNOK č.3/2016k VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hažlín
 
Ikona wordDoplnok č. 1/2016 k VZN č. 1/2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hažlín
 
Ikona wordDoplnok č. 2/2016 k VZN č. 4/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
 
Ikona wordDoplnok č. 1/2016 k VZN č. 2/2016 - prevádzkový poriadok pohrebiska
 
Ikona wordVZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Ikona wordVZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Hažlín
 
Ikona wordVZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce  Hažlín
 
Ikona wordVZN č. 1/2016 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci      Hažlin
 

Rok 2015

Ikona wordDoplnok č. 2/2015 k VZN č. 1/2011o určení miesta a času zápisu dieťaťa
           na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou
           školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hažlín
Ikona wordDoplnok č. 1/2015 k VZN č.4/2014 o financovaní originálnych kompetencií
            na úseku školstva
Ikona wordVZN č. 4/2015 o miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné
           odpady
Ikona wordVZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
Ikona wordVZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
           za sociálne služby
Ikona wordVZN č. 1/2015 o tvorbe a použiti fondu prevádzky, údržby a opráv
           nájomnýchbytov vo vlastníctve obce Hažlín

Rok 2014

Ikona wordDoplnok č.1/2014 k VZN č.3/2013 o podmienkach prideľovania obecných           nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v bytoch obecnej bytovky
Ikona wordVZN č.1/2014 o udeľovaní verejných ocenení obce Hažlín
Ikona wordVZN č.2/2014 o miestnych komunikáciách a chodníkoch na území obce              Hažlín
Ikona wordVZN č.3/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej           školskej dochádzky
Ikona wordDoplnok č. 3/2014 k VZN č. 1/2010
Ikona wordVZN č. 4/2014 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
Ikona wordVZN č.5/2014 o Dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015

 

Rok 2013

Ikona wordDoplnok č.3/2013 k VZN č.8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a           prevádzku MŠ a školských zariadení v obci na rok 2014
Ikona wordVZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými            odpadmi na území obce Hažlín
Ikona wordVZN č.2/2013 o vymedzení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov
Ikona wordVZN č.3/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Ikona wordDoplnok č. 1/2013 k VZN č. 16/2008 o vytváraní životného prostriedia v obci
Ikona wordDoplnok č. 2/2013 k VZN č. 1/2010 o príspevkoch v školských zariadeniach
Ikona wordDoplnok č. 1/2013 k VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na           plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou v           zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hažlín
Ikona wordDoplnok č. 1/2013 k VZN č. 5/2010 o poskytnutí finančného príspevku pri            narodení dieťaťa
Ikona wordDoplnok č. 1/2013 k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne            odpady

 

Rok 2012

Ikona wordVZN č.1/2012 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané OU v Hažlíne
Ikona wordVZN č.2/2012 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou           školou Hažlín
Ikona wordVZN č.3/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
Ikona wordVZN č.4/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
Ikona wordVZN č.5/2012 o miestnej dani za psa
Ikona wordVZN č.6/2012 o miestnom poplatku za komunalné odpady a drobné                           stavebné odpady
Ikona wordVZN č.7/2012 o miestnej dani za predajné automaty

 

Rok 2011

Ikona wordDoplnok č.1 k VZN č.8 /2010 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku           MŠ a školských zariadení v obci
Ikona wordDoplnok č.1 k VZN č.7 /2010 - o miestnych daniach a odpadoch
Ikona wordVZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hažlín
Ikona wordDoplnok č.1 k VZN č.15 /2008 - ochove a držaní psov na území obce Hažlín
Ikona wordDoplnok č.1 k VZN č.1 /2010 - o príspevkoch v školských zariadeniach
Ikona wordDoplnok č.1 k VZN č.2 /2010 - o slobodnom prístupe ku informáciám
Ikona word VZN č.1 /2011 - ourčení miesta a času zápisu dieťaťa...