Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín

 

Dokumenty

Pozvánka na riadne zhromaždenie všetkých členov spoločenstva Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín

Vážený člen pozemkového spoločenstva,
výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na riadne zhromaždenie všetkých členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 02.04.2023 (nedeľa) o 13,00 hod. v sále Kultúrneho domu obce Hažlín.
Prezentácia :13,00 — 14,00 hod.
Program:

 1. Otvorenie valného zhromaždenia
 2. Schválenie predsedajúceho zhromaždenia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zhromaždenia
 4. Správa mandátovej komisie o uznášania schopnosti zhromaždenia
 5. Schválenie programu
 6. Schválenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín
 7. Schválenie Stanov Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín vrátane rokovacieho poriadku, volebného poriadku a poriadku hospodárenia
 8. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2019, 2020, 2021 a 2022
 9. Správa  o hospodárení s finančnými prostriedkami z rok  2019-2022
 10. Ročná účtovná uzávierka za rok 2019-2022
 11. Správa dozornej rady za rok. 2019-2022..
 12. Správa odborného lesného hospodára o plnení úloh za rok2019-2022
 13. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019-2022...
 14. Voľba výboru, dozornej rady a náhradníkov
 15. Rôzne
 16. Záver

V súvislosti s konaním volieb do orgánov spoločenstva, prosíme všetkých členov, ktorí majú záujem kandidovať, aby najneskôr do 15.03.2023, poslali svoje návrhy mailom na adresu: urbar.hažlin@gmail.com alebo poštou na adresu: Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Hlavná 200, 086 14 Hažlín, Do prihlášky uveďte: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu a o ktorú funkciu sa uchádzate (výbor alebo dozorná rada). Termín je potrebné dodržať z dôvodu prípravy hlasovacích lístkov na tajné voľby.
Osobná účasť členov na valnom zhromaždení je nevyhnutná, vzhľadom na skutočnosť, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia týkajúce sa základných dokumentov pozemkového spoločenstva, voliť členov výboru, dozornej rady, náhradníkov a rozhodovať o rozdelení zisku.
V prípade, ak sa zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme Vás aby ste za seba splnomocnili niektorého člena Urbariátu,aby zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.
 

Ján Kurimai
predseda Urbariátu

 

Ikona PDF

Sprievodný list k pozvánke

 

Ikona PDF

Splnomocnenie

 

Ikona PDFKandidátna listina do výboru Urbariátu a do dozornej rady Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín.

 

Zvrejnené 24.02.2023