Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Logo Natur pack

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Ing. Vladimír Bučko
 2. Ing. Marek Gašperko
 3. Slávko Kostolník
 4. PhDr. Štefan Kucer
 5. Vladislav Poliak
 6. Mgr. Marián Tomčo
 7. Ing. Jaroslava Tomčová
 8. Jaroslav Vrabeľ
 9. Ing. Jozef Židišin

Práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 1 zákona je poslanec povinný najmä:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
 • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

Uvedený výpočet práv a povinností je len rámcový, nie úplný. Pre detailnejšie informácie ohľadom výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Vám odporúčame preštudovať zákon.