Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Logo Natur pack

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-Nestránkový deň

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

V regionálnej autobusovej doprave pribudnú predplatné cestovné lístky

Cestovanie pre pravidelných cestujúcich v autobusovej regionálnej doprave bude výhodnejšie. Samosprávne kraje na východe Slovenska v rámci postupného zavádzania integrovaného dopravného systému spustia predplatné cestovné lístky a prestupné cestovné lístky. Zmeny začnú platiť v auguste.

Ikona PDFViac informácii tu...

Tarifná schéma

Ikona PDFTarifná schéma tu...

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

 

Ikona PDFZápisnica tu...

Výzva na napojenie sa na verejnú kanalizáciu

Vážení občania v súčasnosti je už možné budovať kanalizačné prípojky. Obec Hažlín vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Postup pripájania na novovybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu v obci Hažlín Vám bol doručený do schránok a taktiež je zverejnený na internetovej stránke obce www.obechazlim.sk S výstavbou možno začať až po splnení všetkých písomných náležitostí a doručení stavebníkovi písomného oznámenia Obce Hažlín, že proti ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky!!!

POSÚDENIE TECHNICKÝCH PODMIENOK PRIPOJENIA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU a kontrola napojenia je v úradných hodinách obecného úradu:

Pondelok:
7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok:
7:30-12:00 12:30-15:30
Streda:
7:30-12:00 12:30-17:30
Štvrtok-Nestránkový deň
Piatok
7:30-12:00 12:30-13:30
Upozorňujeme majiteľov nehnuteľností, že obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo prečerpávať do verejnej kanalizácie. Takéto konanie je priestupkom podľa § 40 odst. l písm. d, zákona č. 442/2002 Z.z. s uložením pokuty 500 €.

Občanov preto žiadame, aby si zabezpečili vývoz obsahu žumpy fekálnym vozidlom.
Vzhľadom na to, že verejná kanalizácia je vybudovaná ako „delená“ to znamená, že sa ňou môžu odvádzať len odpadové (splaškové) vody, ktoré vznikajú v nehnuteľnostiach.
Nie je povolené odvádzanie „vôd z povrchového odtoku“ (tzv. zrážkových vôd) zo striech rodinných domov, alebo iných objektov, ako i okolitých plôch (napr. parkoviská a pod.).

Za vypúšťanie dažďovej vody do verejnej kanalizácie je pokuta vo výške 500 EUR, a to za každé jednotlivé porušenie zákazu vypúšťať dažďovú vodu do verejnej kanalizácie alebo porušenie zákazu vypúšťať obsah žumpy producenta do verejnej kanalizácie. Pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu zo strany poskytovateľa služby.“ V zmysle § 25 ods. 3 písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), je vypúšťanie inej ako splaškovej odpadovej vody alebo zmluvne dohodnutej odpadovej vody do splaškovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Zisťovanie napojenia dažďových zvodov do verejnej kanalizácie je možné napr. dymovou skúškou farebným zdraviu nezávadným dymom a kamerovým systémom.

Informácie k budovaniu domových kanalizačných prípojok

Vážení občania v súčasnosti je už možné budovať kanalizačné prípojky.

Postup pripájania na novovybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu v obci Hažlín

V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. (o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) v znení neskorších predpisov, vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie ( obec Hažlín), ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

 1. Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu a Ohlásenie drobnej stavby
 2. Vyplnené tlačivá „Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu“ a „Ohlásenie drobnej stavby“ spolu s prílohami podáte na obecnom úrade v Hažlíne.Všetky potrebné prílohy k ohláseniu drobnej stavby sú uvedené v tlačive. Výška správneho poplatku je uvedená v tlačive.

  Žiadosti a tlačivá sú dostupné na obecnom úrade a na webovej stránke obce https://www.obechazlin.sk

  Neúplné ohlásenie nebude vybavené a bude vrátené stavebníkovi spolu s výzvou na doplnenie!!!

 3. OcÚ po prijatí Žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu a Ohlásení drobnej stavby na Obecnom úrade v Hažlíne vydá:
 4. a) Stanovisko k napojeniu na verejnú kanalizáciu,
  b) Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.

  S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia Obce Hažlín, že proti ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky!!!

 5. Realizácia pripojenia nehnuteľnosti na VK v zmysle spracovaného situačného nákresu
  (po doručení „Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, že obec proti stavbe nemá námietky“
 6.  

 7. Kontrola splnenia technických podmienok
 8. Po spracovaní žiadosti OcU bude žiadateľ telefonicky kontaktovať Obecný úrad a dohodne termín obhliadky (kontroly) realizovanej kanalizačnej prípojky(ešte pred jej zásypom!!!);
  Poznamenávame, že dodržiavanie určených pravidiel odvádzania odpadových vôd, ako i pripájania kanalizačných prípojok bude našou obcou priebežne námatkovo kontrolované.

Vzhľadom na to, že verejná kanalizácia je vybudovaná ako „delená“ to znamená, že sa ňou môžu odvádzať len odpadové (splaškové) vody, ktoré vznikajú v nehnuteľnostiach.
Nie je povolené odvádzanie „vôd z povrchového odtoku“ (tzv. zrážkových vôd) zo striech rodinných domov, alebo iných objektov, ako i okolitých plôch
(napr. parkoviská a pod.).

Občania nesmú vypúšťať žumpy do kanalizácie – PRÍSNY ZÁKAZ, nakoľko ČOV nie je prispôsobená na nárazovo veľké objemy splaškovej vody.

Môže prísť k preťaženiu a zaplaveniu domácností. Občania, ktorí sa napoja pred spustením a bez žiadosti a zmluvy alebo vypustia žumpu do kanalizácie budú znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy.

Ďalšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd budú postupne pridávané na obecnú stránku, Facebook Hažlín a hlásené v rozhlase.

Dokumenty na stiahnutie:

error loading iconŽiadosť o pripojenie - kanalizácia

 

Ikona WordŽiadosť o pripojenie - kanalizácia

 

error loading iconOhlásenie drobnej_stavby

 

Ikona WordOhlásenie drobnej_stavby

 

error loading iconNáčrt

 

Ikona WordNáčrt

 

error loading iconSúhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

Ikona WordSúhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

error loading iconDohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

 

Ikona WordDohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

 

error loading iconUrčenie množstva vody dodanej verejným vodovodom a odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou

 

Firma, ktorá realizovala výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd v obci je ochotná realizovať budovanie domových kanalizačných prípojok.
Cena bude stanovená po obhliadke.
V prípade záujmu, volať len v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod. na tel. č.: 0915 644 135

Návrh
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Hažlín na obdobie 2. polroka 2024

 

Ikona PDFCelý návrh tu...

Zverejnené 03.06.2024

Oznámenie o strategickom dokumente
„Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“

error loading iconCelé oznámenie tu...

 

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Hažlín č. 7/2024

o podmienkach zriadenia kanalizačnej prípojky a o poplatkoch za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a za zneškodňovanie odpadových vôd

 

Ikona PDFCelý návrh VZN tu...

Zverejnené 03.05.2024

Oznámenie
o strategickom dokumente
„Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“

Ikona PDFCelé oznámenie tu...

 

Ikona PDFOznámenie obce tu...

 

Oznámenie
o strategickom dokumente
„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“

Ikona PDFCelé oznámenie tu...

 

Ikona PDFOznámenie obce tu...

 

Vážení občania.

Prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý by hlbšie skúma komunikačné zvyky obyvateľov Hažlína, používania hažlínskeho nárečia medzi jednotlivými generáciami. Dotazník zisťuje, čo si mladšia generácia zachovala vo vzťahu k používaniu nárečia a čo, naopak, zo svojich komunikačných zvyklostí vyselektovala.
Vopred Vám ĎAKUJEM za Váš čas i ochotu.

Link na dotazník tu...

„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

error loading iconAktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja tu...

error loading iconOznámenie tu...

Memorandum o partnerstve a spolupráci

Ikona PDFCelé znenie memoranda tu...

 

Vianočný futbalový turnaj obce Hažlín 2023

Fanúšikovia futbalu v Hažlíne si prišli tento týždeň počas Vianoc na svoje. Ako po iné roky, tak aj tento rok sa konal turnaj, na ktorom nemohol chýbať žiadny nadšenec tohto športu. Vianočný futbalový turnaj obce Hažlín je už v našom okolí tradične známy svojou vysokou kvalitou a fantastickými zápasmi. Samozrejmosťou je vždy vynikajúca atmosféra počas zápasov a výborná fanúšikovská kulisa, ktorá nenechá chladným žiadneho hráča.

Foto vianočný futbal

Pietna spomienka venovaná pamiatke, tým ktorí boli v našej obci popravení nemeckými vojakmi počas 2. svetovej vojny.

V živote ľudí, ale aj obce sú udalosti, na ktoré by sme najradšej zabudli, na ktoré spomínane so smútkom, ktoré v nás vyvolávajú pocit strachu. K takýmto udalostiam patria v našej obci udalosti z obdobia 2. svetovej vojny, ktoré sa odohrali na konci roka 1944. Po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944 v lesoch obce Hažlín a susedných obcí operovala skupina sovietskych partizánov pod vedením Nikolaja Pisarenka. Súčasťou ich aktivít boli prepadnutia nemeckých vojakov a žandárov pôsobiacich v tomto regióne. Členov skupiny tvorili prevažne sovietski občania, ktorí utiekli z nemeckého koncentračného tábora. Medzi občanmi obce a partizánmi sa nadväzovali a udržiavali priame kontakty, predovšetkým v poskytovaní potravín a informácií o pohybe nemeckých vojsk. Nemecké velenie sledovalo dianie v obci cestou nasadeného agenta, ktorý obec navštevoval a hlásil sa k partizánom. 22. decembra 1944 v priestore medzi obcou Hažlín a Beloveža partizáni odzbrojili hliadku žandárov, ktorá sa vracala z obchádzkovej služby v obci Hažlín. Táto akcia partizánov sa stala podnetom k obsadeniu dediny nemeckými vojakmi V noci z 26. na 27. decembra 1944 postupovali k našej obci nemecké trestné jednotky. Celú ju obkľúčili, bez možnosti úniku. Nemci vykonali prehliadky domov a mužov starších ako 15 rokov sústreďovali na konci obce – na Pastovníku. V priebehu jedného dňa došlo v obci k poškodeniu a vypáleniu 15 obytných a hospodárskych objektov, ale predovšetkým k zavraždeniu 4 mužov, ktorí sa buď skrývali, alebo chceli utiecť. Ďalších dvoch mužov, dvoch bratov Jozefa a Pavla Kurimajových, ktorých agent označil ako spolupracujúcich s partizánmi nemeckí vojaci zastrelili na Pastovníku pred zrakmi vyše 260 zadržaných mužov. Po poprave, mužov starších ako 35 rokov Nemci prepustili, 34 mužov vo veku od 15 do 35 rokov odviedli a neskôr transportovali do pracovného tábora v Bohumíne. S pietou a s pokorou spomíname na bolesť našich prastastarích rodičov. Tento pamätník nám má a musí pripomínať nielen našich 6-ich zavraždených spoluobčanov, ale tiež všetky nezmyselné a zbytočné obete, hrôzu či strach, ktorý ľudia prežívali v priebehu 2. svetovej vojny. Množstvo ľudských osudov bolo zničených a sny mnohých ľudí sa premenili na prach. Ďakujem za účasť všetkým, ktorí sa na tomto spomienkovom akte zúčastnili pri príležitosti 79. výročia hažlinskej tragédie. Jej obete sú pochované vedľa seba na miestnom cintoríne a zaslúžia si, aby sme si na nich v tieto dni spomenuli a položili veniec na uctenie si ich pamiatky. Česť ich pamiatke. 27.12.2023 starosta obce.

Foto pietná spomienka

Vianočný stolnotenisový turnaj obce Hažlín

V priestoroch telocvične ZŠ sa 26.12. 2023 uskutočnil vianočný stolnotenisový turnaj. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemnú športovú atmosféru a stretnutie vo Vianočnom období.

Foto vianočný stolný tenis

Jasličková pobožnosť 2023

Neodmysliteľne k Vianociam patrí aj Jasličková pobožnosť. Tradične si ju pre nás na sviatok Narodenia Pána pripravujú deti z materskej školy pod vedením pani riaditeľky a náš folklórny súbor Hažlínčanka. Duchovný otec požehnal všetky deti, starosta ich odmenil sladkosťami a všetci sme odišli do svojich domovov obohatení o duchovný zážitok. Všetkým účinkujúcim a organizátorom Jasličkovej pobožnosti ďakujeme.

Foto Jasličková pobožnosť 2023

Vianočná besiedka u nás v škôlke

Vianočná besiedka sa v našej materskej škole konala 21. decembra 2023. Zišli sa na nej rodičia, aby podporili svoje deti, ktoré si s pani učiteľkami pripravili krásny program a oslávili tak sviatočné obdobie. Program bol plný básničiek, pesničiek a tancov so zimnou a sviatočnou tematikou. To všetko sa odohralo pri stromčeku. Deti si našli pod stromčekom aj prekvapenie v podobe hračiek od obecného úradu. Besiedka bola ukončená sviatočnou hostinou, na ktorej sa podávali aj medovníky, ktoré si deti pripravili a vyzdobili.

Foto VIANOČNÁ BESIEDKA U NÁS V ŠKÔLKE

Žiadosť
O zmenu druhu pozemku v rámci obstarávania zmien a doplnkov územného plánu

Ikona PDFŽiadosť ...

 

Ikona PDFŽiadosť ...

 

Obec Hažlín a Fúra s.r.o.

Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie „ Fúra zvoz “, v ktorej si občania môžu nastaviť upozornenia na zber separovaného odpadu.
Aplikácia je dostupná v Google play a App Store.
V aplikácií si musíte nastaviť zobrazenie kalendára pre obec Hažlín BJ. V aplikácií je možné zistiť pre daný zber aj jeho podmienky. Pripomíname občanom, že triedený zber sa realizuje z vriec a vrecia je potrebne vyložiť pred bránu.
V prípade ak máte triedený odpad uložený v zberných nádobách, taktiež musíte vrece vybrať zo zbernej nádoby, nakoľko Fúra s.r.o. realizuje zber triedeného odpadu len z vriec.

Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2024

Ikona PDFNávrh rozpočtu ...

 

Ikona PDFSumárizacia návrhu rozpočtu 2024-2026 ..

Zverejnené 27.11.2023 

Oznámenie
o začatí obstaravania zmien a doplnkov
č.01 Územného plánu obce Hažlín

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

Zverejnené 11.09.2023

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
Obecnéhozastupiteľstva – nástup náhradníka

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

 

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

Adaptačná strategia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconOznamenie o zverejnení tu...

 

error loading iconViac informácií tu...

 

Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconOznamenie o zverejnení tu...

 

error loading iconViac informácii tu...

Oznámenie o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

error loading iconViac informácií tu...