Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Plagát Mikulaš

Žiadosť
O zmenu druhu pozemku v rámci obstarávania zmien a doplnkov územného plánu

Ikona PDFŽiadosť ...

 

Ikona PDFŽiadosť ...

 

Obec Hažlín a Fúra s.r.o.

Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie „ Fúra zvoz “, v ktorej si občania môžu nastaviť upozornenia na zber separovaného odpadu.
Aplikácia je dostupná v Google play a App Store.
V aplikácií si musíte nastaviť zobrazenie kalendára pre obec Hažlín BJ. V aplikácií je možné zistiť pre daný zber aj jeho podmienky. Pripomíname občanom, že triedený zber sa realizuje z vriec a vrecia je potrebne vyložiť pred bránu.
V prípade ak máte triedený odpad uložený v zberných nádobách, taktiež musíte vrece vybrať zo zbernej nádoby, nakoľko Fúra s.r.o. realizuje zber triedeného odpadu len z vriec.

Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2024

Ikona PDFNávrh rozpočtu ...

 

Ikona PDFSumárizacia návrhu rozpočtu 2024-2026 ..

 

Oznámenie
o začatí obstaravania zmien a doplnkov
č.01 Územného plánu obce Hažlín

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

Zverejnené 11.09.2023

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
Obecnéhozastupiteľstva – nástup náhradníka

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

 

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

Adaptačná strategia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconOznamenie o zverejnení tu...

 

error loading iconViac informácií tu...

 

Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconOznamenie o zverejnení tu...

 

error loading iconViac informácii tu...

Folklórny Hažlín

Vyše 600-ročná obec Hažlín, neďaleko Bardejova, zažila v histórii všeličo. Časy pokojné, časy rozvoja, aj tie ťažké vojnové, kedy ju Nemci v roku 1944 vypálili. Dnes sa však hovorilo najmä o tradíciách a dedovizni. Festival Folklórny Hažlín má pomaly za sebou úspešný dvojdňový víkendový maratón zábavy, spevu a tanca pre mladých, i tých skôr narodených. V dnešnej uponáhľanej dobe - hotový balzam na dušu. O tom, že festival bol pre mnohých naozaj balzamom svedčí fakt, že miestny amfiteáter bol plný aj napriek vytrvalému dažďu. Za pozvanie na vydarené a príjemné podujatie úprimne ďakujem starostovi obce Hažlín, Petrovi Dulenčinovi. Vám, priatelia, prajem pokojný nedeľný večer.

(Citované z oficiálnej stránky poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľubice Laššákovej)

FOLKLÓRNY HAŽLÍNFOLKLÓRNY HAŽLÍNFOLKLÓRNY HAŽLÍNFOLKLÓRNY HAŽLÍNFOLKLÓRNY HAŽLÍNFOLKLÓRNY HAŽLÍN

Oznámenie o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

error loading iconViac informácií tu...

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023
Vážení občania

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné.

Ikona PDFČítaj viac tu...

 

Vážení občania,

v obci prebieha budovanie obecnej verejnej splaškovej kanalizácie (VK) s odvedením odpadových vôd na centrálnu čistiareň odpadových vôd.

V súčasnej dobe nie je možné sa pripájať na obecnú splaškovú kanalizáciu.

V mesiaci január 2023 sa rozsiahlou kontrolou za pomocou mobilnej kamerovej techniky, realizovala kontrola, stavu obecnej kanalizácie, ktorá našla nelegálne, svojvoľne a neodborné realizované pripojenia do VK, vyrezaná diera, nasadená rúra neutesnená a zahádzaná betónom.
V tomto mieste dochádzalo k presakovaniu vody do kanalizácie.

Do VK sa nesmie a nebude môcť:

  • vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
  • vypúšťať vodu z povrchového  odtoku (vodu z dažďových zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť, lebo čistička nebude fungovať.

Opakujeme, že v súčasnej dobe nie je možné sa svojvoľne pripájať na obecnú splaškovú kanalizáciu.
Termín a podmienky pripojenia Vám v čas oznámime.

Podmienkou pripojenia na verejnú kanalizáciu je splnenie technických podmienok pripojenia a predloženie žiadosti o pripojenie.

Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:

  1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na OcÚ tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačná prípojka“.

  2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko k žiadosti a uzatvorí sa zmluva o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie.

  3. Napojenie na verejnú kanalizáciu (VK) môže byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce a odkontrolovaní technického prevedenia.

Súčasťou budovania prípojky ja kanalizačná revízna šachta, šachta sa osádza na pozemku vlastníka nehnuteľnosti. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.

Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky.

Pri porušení týchto podmienok obec podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží pokutu od 300 eur do 3 319 eur
v zmysle ZÁKONA o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Pripojenie kanalizaciePripojenie kanalizaciePripojenie kanalizaciePripojenie kanalizacie

 

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Ikona PDFViac informácií tu...

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Ikona PDFViac informácií tu...

Návrh


Záverečný účet Obce Hažlín za rok 2021
a
Individuálna výročná správa za rok 2021

Ikona PDFZáverečný účet tu...

 

Ikona PDFVýročná správa tu...

 

Zverejnené 27.04.2022

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Ikona PDFRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

Oznam

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmitis.r.o. vybudovali v obci Hažlín OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE (pasívnu optickú sieť - PON) pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu a IP televízie, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Rokytov v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.;

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia môžu zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk,
kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky. 

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
oznamuje
začatie správneho konania
vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci Hažlín, okres Bardejov, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53,
k. ú. Hažlín, za národnú kultúrnu pamiatku.

Ikona PDFCelú vyhlášku najdete tu...

Zverejnené 18.02.2021

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

Ikona PDFViac informácií najdete tu...

 

Ikona PDFOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

Ikona PDFDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

Ikona PDF

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

Ikona PDFUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu