Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com
starosta.a@post.sk

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Oznam
Odstávka vodovodného potrubia

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu, Vám týmto VVS a. s. závod Bardejov podľa zákona č.442/ 2002 Z. z.§ 20, odst. 2 oznamuje, že

dňa 12.4.2023 v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod.
v obci Hažlín

bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

V prípade nepredvídaných udalostí a uskutočnenia prác v stanovenom termíne Vás budeme včas telefonicky informovať.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Bardejov

V Hažlíne 17.03.2023, Ing. Peter Dulenčin, PhD., starosta obce.

Zverejnenie zámerru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa

Ikona PDFCelé znenie zámeru tu...

Zverejnené 14.02.2023

Pozvánka na riadne zhromaždenie všetkých členov spoločenstva Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín

Ikona PDFCelá pozvánka tu...

 

Ikona PDFKandidátna listina do výboru Urbariátu a do dozornej rady Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín.

 

Viac informácií ohľadom Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín nájdete v sekcii: Organizacie obce/Urbariát

Alebo kliknutim na tento odkaz...

Zverejnené 24.02.2023

Vážení občania,

v obci prebieha budovanie obecnej verejnej splaškovej kanalizácie (VK) s odvedením odpadových vôd na centrálnu čistiareň odpadových vôd.

V súčasnej dobe nie je možné sa pripájať na obecnú splaškovú kanalizáciu.

V mesiaci január 2023 sa rozsiahlou kontrolou za pomocou mobilnej kamerovej techniky, realizovala kontrola, stavu obecnej kanalizácie, ktorá našla nelegálne, svojvoľne a neodborné realizované pripojenia do VK, vyrezaná diera, nasadená rúra neutesnená a zahádzaná betónom.
V tomto mieste dochádzalo k presakovaniu vody do kanalizácie.

Do VK sa nesmie a nebude môcť:

  • vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
  • vypúšťať vodu z povrchového  odtoku (vodu z dažďových zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť, lebo čistička nebude fungovať.

Opakujeme, že v súčasnej dobe nie je možné sa svojvoľne pripájať na obecnú splaškovú kanalizáciu.
Termín a podmienky pripojenia Vám v čas oznámime.

Podmienkou pripojenia na verejnú kanalizáciu je splnenie technických podmienok pripojenia a predloženie žiadosti o pripojenie.

Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:

  1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na OcÚ tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačná prípojka“.

  2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko k žiadosti a uzatvorí sa zmluva o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie.

  3. Napojenie na verejnú kanalizáciu (VK) môže byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce a odkontrolovaní technického prevedenia.

Súčasťou budovania prípojky ja kanalizačná revízna šachta, šachta sa osádza na pozemku vlastníka nehnuteľnosti. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.

Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky.

Pri porušení týchto podmienok obec podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží pokutu od 300 eur do 3 319 eur
v zmysle ZÁKONA o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Pripojenie kanalizaciePripojenie kanalizaciePripojenie kanalizaciePripojenie kanalizacie

 

Verejná vyhláška
Stavebné povolenie

Návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu Garaž

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

Zverejnené 26.01.2023

Projekt -Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia seniorov

Výzva VSD

Na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Ikona PDFCelá výzva tu...

Zverejnené 16.01.2023

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Ikona PDFViac informácií tu...

Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2023

Ikona PDFCelý návrh tu...

 

VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ikona PDFSchválené VZN tu...

 

VZN č.6/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach

Ikona PDFSchválené VZN tu...

 
VZN č.7/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hažlín

Ikona PDFSchválené VZN tu...

 

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Ikona PDFViac informácií tu...

Výsledky volieb na starostu obce Hažlín a do Obecného zastupiteľstva obce Hažlín

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Propagacia projektu

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Propagacia projektu plagát

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hažlín č. 12/18/2022 zo dňa 02.06.2022 zverejňuje
zámer odpredaja majetku obce Hažlín

Ikona PDFViac informácií tu...

Zverejnené 06.06.2022 

Návrh


Záverečný účet Obce Hažlín za rok 2021
a
Individuálna výročná správa za rok 2021

Ikona PDFZáverečný účet tu...

 

Ikona PDFVýročná správa tu...

 

Zverejnené 27.04.2022

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojenským konfliktom na Ukrajine sa obec Hažlín zapája do „Logistického modelu KOMUNÁL“, ktorý bol pripravený Združením miest a obcí Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity. Pomoc je adresovaná obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou aj tým, ktorí sa snažia o prežitie v svojej vojnou zasiahnutej krajine. Do tejto výzvy sa môžete zapojiť aj vy, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

Ikona PDFViac informácií tu..

 

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Ikona PDFViac informácií tu...

.

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu osobitného zreteľa

Ikona PDFViac informácií tu...

Zverejnené 08.03.2022 

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci sa v telefonickom kontakte so seniormi predstavili, že sú z COVID CENTRA a uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a súrne potrebuje peniaze na lieky a vakcínu vo výške od 5.000 až do 7.500 eur.

Ikona PDFInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

Ikona PDFViac informácii najdete tu... 

 

Ikona PDFStali ste sa obeťou testného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

Ikona PDFDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

Ikona PDFOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

Ikona PDFAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Hažlín formou zámennej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Ikona PDFCelý zámer...

Zverejnené 10.11.2021

Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín"

 

Ikona PDFCelé rozhodnutie...

Zverejnené 25.10.2021

Zverejnenie zámeru predaja nenuteľného majetku obce Hažlín podľa osobitného zreteľa

 

Ikona PDFCelý zámer

Zverejnené 13.09.2021

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Ikona PDFRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

Doplnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Hažlín
zverejneného dňa 16.09.2019

Ikona PDFCelý dokument tu...

Zverejnené 19.08.2021

Oznam

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmitis.r.o. vybudovali v obci Hažlín OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE (pasívnu optickú sieť - PON) pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu a IP televízie, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Rokytov v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.;

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia môžu zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk,
kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky. 

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.

Oznámenie o vstupe na pozemok
esmiti s.r.o

Ikona PDF Celý oznam...

Zverejnené 12.03.2021

Verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok
Východoslovenská distribučná a.s.

Ikona PDF Celá vyhláška...

Zverejnené 26.02.2021

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
oznamuje
začatie správneho konania
vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci Hažlín, okres Bardejov, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53,
k. ú. Hažlín, za národnú kultúrnu pamiatku.

Ikona PDFCelú vyhlášku najdete tu...

Zverejnené 18.02.2021

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

Ikona PDFViac informácií najdete tu...

 

Ikona PDFOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

Ikona PDFDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

Ikona PDF

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

Ikona PDFUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Oznamenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Ikona PDFVýsledok tu ...

 

Obchodná verejná súťaž
Obec Hažlín
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Ikona PDFObchodná verejná súťaž - vyhlasenie

 

Ikona PDFSnímok z katastrálnej mapy

 

Ikona PDFSúťažný návrh

 

Ikona PDFKúpna zmluva

 

Ikona PDFSúhlas so spracovaním osobnych údajov

Zverejnené 13.10.2020 

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania nariadenie ústného konania
Ikona PDF Verejná vyhláška

 

Zverejnené 24.03.2020

Obci Hažlín bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín“

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške
87 056,06 EUR. 

Ikona PDF Celý dokument tu...

 

Zverejnené 14.01.2020

Plagát

Verejná vyhlášká
Kolaudačné rozhodnutie

Ikona PDF Celá vyhláška tu ...

Zverejnené 23.8.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie

o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

Ikona PDF Celé oznámenie ...

Zverejnené 15.7.2019

Obci Hažlín bola schválena

Žiadosť o nenávratný finančný prispevok pre projekt s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín.

Ikona PDF

Celý dokument...