Obec

 

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcií v obci

Okolie našej obce cez objektív

Logo PSK

Logo natur pack

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@gmail.com

Pre poslancov

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1080
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: 270 m.n.m Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:00 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
(2. kolo)

error loading iconCelá zápisnica tu...

Pozvánka

Na základe § 11b) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení Zmien a doplnkov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva

z v o l á v a m
Zhromaždenie obyvateľov obce Hažlín,
ktoré sa bude konať
v nedeľu 5. mája 2024 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu

error loading iconCelá pozvánka a návrh programu tu...

 

Oznamy

Na konci roku 2023 sme ukončili stavbu obecnej verejnej splaškovej kanalizácie a čističky splaškových odpadových vôd. Verejná kanalizácia v Hažlíne bola vybudovaná ako „delená“ to znamená, že sa ňou môžu z nehnuteľností odvádzať len odpadové splaškové vody. Nie je povolené odvádzanie „vôd z povrchového odtoku“, t.j. zrážkové vody zo striech, rodinných domov ako aj iných objektov a okolitých trávnatých plôch.

V súčasnej dobe nie je možné sa pripájať na obecnú splaškovú kanalizáciu a budovať domové kanalizačné prípojky.

Najprv prebehne skúšobná prevádzka a následne sa kanalizácia a čistička skolaudujú. V súčasnosti sa realizujú práce k stavebnému konaniu ku skúšobnej prevádzke. Pokiaľ všetky práce, schvaľovacie procesy a stavebné konanie pre skúšobnú prevádzku úspešne prebehnú až potom bude možné zapojiť sa do skúšobnej prevádzky a budovať domové kanalizačné prípojky, predpokladá sa niekedy v leto tohto roku.


V zmysle zákona o verejných vodovodoch, verejných kanalizáciách a stavebného zákona bude postup nasledovný:

  1. Po schválení skúšobnej prevádzky Obecný úrad oznámi termín, podávania žiadosti o zapojenie sa do skúšobnej prevádzky vyplneným tlačivom o „Ohlásení drobnej stavby“ a dodaním požadovaných príloh ako je jednoduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku a technické riešenie stavby.
  2. Po prijatí kompletného podania „Ohlásenie drobnej stavby“ vydá obec žiadateľovi/stavebníkovi „Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby“ a technické podmienky a zásady na pripojenie, ktoré bude musieť stavebník dodržať pri budovaní domovej kanalizačnej prípojky. Súčasťou budovania prípojky ja kanalizačná revízna šachta, ktorá sa osádza na pozemku vlastníka nehnuteľnosti. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie ísť cez žumpu a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.
  3. Žiadateľ/stavebník po doručení „Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby“ Obecným úradom môže zahájiť realizáciu pripojenia na verejnú kanalizáciu pričom prevádzkovateľ verejnej kanalizácie Obecný úrad vykoná kontrolu realizovanej kanalizačnej prípojky ešte pred jej zasypaním, či spĺňa technické podmienky na pripojenie ).
  4. Ak stavebník splní technické podmienky na pripojenie, tak ho obecný úrad vyzve na podpis Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
  5. Uzavretím vyššie uvedenej zmluvy je proces pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu ukončený. O ďalších krokoch a podrobnejších informáciách Vás budem včas informovať. 

S pozdravom
Ing. Peter Dulenčin, PhD.
starosta obce Hažlín

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
(1. kolo)

error loading iconCelá zápisnica tu...

Vážení občania.

Prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý by hlbšie skúma komunikačné zvyky obyvateľov Hažlína, používania hažlínskeho nárečia medzi jednotlivými generáciami. Dotazník zisťuje, čo si mladšia generácia zachovala vo vzťahu k používaniu nárečia a čo, naopak, zo svojich komunikačných zvyklostí vyselektovala.
Vopred Vám ĎAKUJEM za Váš čas i ochotu.

Link na dotazník tu...

Verejná vyhláška
Rozhodnutie - Oplotenie, Ing. František Olah

error loading iconCelá vyhláška tu...

Zverejnené 11.03.2024

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Hažlín z dôvodu hodného osobitného zreteľa

error loading iconCelý zámer tu...

Zverejnené 07.03.2024

Verejná vyhláška
Oznámenie začatia konaniao povolení dočasného užívania vodnej stavby " Kanalizácia a ČOV Hažlín" na skúšobnú prevádzku

error loading iconCelá vyhláška tu...

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hažlín.

error loading iconCelé oznámenie tu...

Foto vianočný stolný tenis

Oznam
Podanie daňového priznania v roku 2024

Vážení občania, daňovníci obce Hažlín

dovoľujeme si Vám pripomenúť niektoré skutočnosti týkajúce sa podávania priznaní k dani z nehnuteľností.

Zákonom stanovená lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2024.
Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému 1.januára 2024 vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti (to zn. v priebehu uplynulého roka 2023 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností).
Pokiaľ ste v roku 2023 nadobudli nehnuteľnosť – dom, byt, pozemok, bolo Vám vydané stavebné povolenie, mali ste kolaudáciu alebo došlo k akejkoľvek inej zmene (zadovážili ste si psa), ste povinní do 31.01.2024 podať daňové priznanie na vznik dane z nehnuteľností.
V prípade, že pri vyplňovaní daňového priznania máte nejasnosti, priložte prosím k nahliadnutiu Váš doklad o majetku (list vlastníctva, kúpnu zmluvu) stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie. Tiež prosím uveďte svoje telefónne číslo, aby sme Vás v prípade potreby alebo nezrovnalostí vedeli kontaktovať. Ak požadujete zaslať rozhodnutie na inú adresu, ako je trvalý pobyt, uveďte túto adresu v kolónke poznámka na poslednej strane tlačiva daňového priznania.
POZOR!
Daňové priznanie musíte podať aj pri zániku daňovej povinnosti, to zn. pri predaji nehnuteľnosti podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Daňové priznanie môžete podať osobne na Obecnom úrade alebo poštou. Zasielanie daňového priznania e-mailom z dôvodu ochrany osobných údajov nie je vhodné. Ak sa počas roka 2023 u Vás nič nezmenilo, daňové priznanie v roku 2024 nepodávate. Správca dane Vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.

Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľností si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo je k dispozícii na webovej stránke tu...

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa je k dispozícii na webovej stránke tu...

„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

error loading iconAktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja tu...

error loading iconOznámenie tu...

Memorandum o partnerstve a spolupráci

Ikona PDFCelé znenie memoranda tu...

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hažlín na funkčné obdobie 2024 – 2030

Ikona PDFPožiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a viac informácii tu...

 

Vianočný futbalový turnaj obce Hažlín 2023

Fanúšikovia futbalu v Hažlíne si prišli tento týždeň počas Vianoc na svoje. Ako po iné roky, tak aj tento rok sa konal turnaj, na ktorom nemohol chýbať žiadny nadšenec tohto športu. Vianočný futbalový turnaj obce Hažlín je už v našom okolí tradične známy svojou vysokou kvalitou a fantastickými zápasmi. Samozrejmosťou je vždy vynikajúca atmosféra počas zápasov a výborná fanúšikovská kulisa, ktorá nenechá chladným žiadneho hráča.

Foto vianočný futbal

Pietna spomienka venovaná pamiatke, tým ktorí boli v našej obci popravení nemeckými vojakmi počas 2. svetovej vojny.

V živote ľudí, ale aj obce sú udalosti, na ktoré by sme najradšej zabudli, na ktoré spomínane so smútkom, ktoré v nás vyvolávajú pocit strachu. K takýmto udalostiam patria v našej obci udalosti z obdobia 2. svetovej vojny, ktoré sa odohrali na konci roka 1944. Po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944 v lesoch obce Hažlín a susedných obcí operovala skupina sovietskych partizánov pod vedením Nikolaja Pisarenka. Súčasťou ich aktivít boli prepadnutia nemeckých vojakov a žandárov pôsobiacich v tomto regióne. Členov skupiny tvorili prevažne sovietski občania, ktorí utiekli z nemeckého koncentračného tábora. Medzi občanmi obce a partizánmi sa nadväzovali a udržiavali priame kontakty, predovšetkým v poskytovaní potravín a informácií o pohybe nemeckých vojsk. Nemecké velenie sledovalo dianie v obci cestou nasadeného agenta, ktorý obec navštevoval a hlásil sa k partizánom. 22. decembra 1944 v priestore medzi obcou Hažlín a Beloveža partizáni odzbrojili hliadku žandárov, ktorá sa vracala z obchádzkovej služby v obci Hažlín. Táto akcia partizánov sa stala podnetom k obsadeniu dediny nemeckými vojakmi V noci z 26. na 27. decembra 1944 postupovali k našej obci nemecké trestné jednotky. Celú ju obkľúčili, bez možnosti úniku. Nemci vykonali prehliadky domov a mužov starších ako 15 rokov sústreďovali na konci obce – na Pastovníku. V priebehu jedného dňa došlo v obci k poškodeniu a vypáleniu 15 obytných a hospodárskych objektov, ale predovšetkým k zavraždeniu 4 mužov, ktorí sa buď skrývali, alebo chceli utiecť. Ďalších dvoch mužov, dvoch bratov Jozefa a Pavla Kurimajových, ktorých agent označil ako spolupracujúcich s partizánmi nemeckí vojaci zastrelili na Pastovníku pred zrakmi vyše 260 zadržaných mužov. Po poprave, mužov starších ako 35 rokov Nemci prepustili, 34 mužov vo veku od 15 do 35 rokov odviedli a neskôr transportovali do pracovného tábora v Bohumíne. S pietou a s pokorou spomíname na bolesť našich prastastarích rodičov. Tento pamätník nám má a musí pripomínať nielen našich 6-ich zavraždených spoluobčanov, ale tiež všetky nezmyselné a zbytočné obete, hrôzu či strach, ktorý ľudia prežívali v priebehu 2. svetovej vojny. Množstvo ľudských osudov bolo zničených a sny mnohých ľudí sa premenili na prach. Ďakujem za účasť všetkým, ktorí sa na tomto spomienkovom akte zúčastnili pri príležitosti 79. výročia hažlinskej tragédie. Jej obete sú pochované vedľa seba na miestnom cintoríne a zaslúžia si, aby sme si na nich v tieto dni spomenuli a položili veniec na uctenie si ich pamiatky. Česť ich pamiatke. 27.12.2023 starosta obce.

Foto pietná spomienka

Vianočný stolnotenisový turnaj obce Hažlín

V priestoroch telocvične ZŠ sa 26.12. 2023 uskutočnil vianočný stolnotenisový turnaj. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemnú športovú atmosféru a stretnutie vo Vianočnom období.

Foto vianočný stolný tenis

Jasličková pobožnosť 2023

Neodmysliteľne k Vianociam patrí aj Jasličková pobožnosť. Tradične si ju pre nás na sviatok Narodenia Pána pripravujú deti z materskej školy pod vedením pani riaditeľky a náš folklórny súbor Hažlínčanka. Duchovný otec požehnal všetky deti, starosta ich odmenil sladkosťami a všetci sme odišli do svojich domovov obohatení o duchovný zážitok. Všetkým účinkujúcim a organizátorom Jasličkovej pobožnosti ďakujeme.

Foto  Jasličková pobožnosť 2023

Vianočná besiedka u nás v škôlke

Vianočná besiedka sa v našej materskej škole konala 21. decembra 2023. Zišli sa na nej rodičia, aby podporili svoje deti, ktoré si s pani učiteľkami pripravili krásny program a oslávili tak sviatočné obdobie. Program bol plný básničiek, pesničiek a tancov so zimnou a sviatočnou tematikou. To všetko sa odohralo pri stromčeku. Deti si našli pod stromčekom aj prekvapenie v podobe hračiek od obecného úradu. Besiedka bola ukončená sviatočnou hostinou, na ktorej sa podávali aj medovníky, ktoré si deti pripravili a vyzdobili.

Foto VIANOČNÁ BESIEDKA U NÁS V ŠKÔLKE

Žiadosť
O zmenu druhu pozemku v rámci obstarávania zmien a doplnkov územného plánu

Ikona PDFŽiadosť ...

 

Ikona PDFŽiadosť ...

 

Obec Hažlín a Fúra s.r.o.

Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie „ Fúra zvoz “, v ktorej si občania môžu nastaviť upozornenia na zber separovaného odpadu.
Aplikácia je dostupná v Google play a App Store.
V aplikácií si musíte nastaviť zobrazenie kalendára pre obec Hažlín BJ. V aplikácií je možné zistiť pre daný zber aj jeho podmienky. Pripomíname občanom, že triedený zber sa realizuje z vriec a vrecia je potrebne vyložiť pred bránu.
V prípade ak máte triedený odpad uložený v zberných nádobách, taktiež musíte vrece vybrať zo zbernej nádoby, nakoľko Fúra s.r.o. realizuje zber triedeného odpadu len z vriec.

Návrh rozpočtu obce Hažlín na rok 2024

Ikona PDFNávrh rozpočtu ...

 

Ikona PDFSumárizacia návrhu rozpočtu 2024-2026 ..

Zverejnené 27.11.2023 

Oznámenie
o začatí obstaravania zmien a doplnkov
č.01 Územného plánu obce Hažlín

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

Zverejnené 11.09.2023

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
Obecnéhozastupiteľstva – nástup náhradníka

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

 

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

Adaptačná strategia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconOznamenie o zverejnení tu...

 

error loading iconViac informácií tu...

 

Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconOznamenie o zverejnení tu...

 

error loading iconViac informácii tu...

Oznámenie o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

error loading iconViac informácií tu...